Dịch vụ » Cắt đuôi chó
 

Cắt đuôi chó

Thông thương được thực hiện trên những chó Pinscher, Rotweiler, Boxer, Cocker Spaniel…. Theo chúng tôi, thời điểm cắt đuôi tốt nhất là chó con được khỏang 2 - 3 ngày tuổi.